Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.posmakujsycylii.pl

 

§1 Definicje 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 10. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.ecomania.com.pl.
 11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Ekologiczne Smaki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do doręczeń: ul. Modularna 24/20, 02-238 Warszawa), REGON: 362637990, NIP: 5223039734, adres poczty elektronicznej: biuro@ecomania.com.pl
 12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
 16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§2 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www. posmakujsycylii.pl.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.posmakujsycylii.pl, prowadzony jest przez spółkę:

MCN Project Sp. z o.o., ul. Zwycięzców 32 lok. 45, 03-938 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000511057, numer NIP 9512380051, Regon 147254070

Spółka MCN Project Sp. z o.o., ul. Zwycięzców 32 lok. 45, 03-938 Warszawa posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu oraz o zawartości powyżej 18% alkoholu.

4. Adresem do korespondencji oraz do zwrotu towarów jest:

MCN Project Sp. z o.o., ul. Zwycięzców 32, 03-938 Warszawa

5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego,

b) warunki i zasady składania Zamówień w ramach Sklepu internetowego,

c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

6. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) przeglądarka internetowa:

 • Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej lub
 • Mozilla Firefox w wersji 3.x oraz 12.0 lub nowszej lub
 • Google Chrome w wersji 23.0 lub nowszej lub
 • Opera w wersji 11.0 lub nowszej lub
 • Safari 5.0 lub nowszej, 

b) włączona obsługa Java Script.

7. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa MCN Project Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego dla osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni. Strona www.posmakujsycylii.pl w zakresie kategorii Towarów "Wina i Likiery" jest przeznaczona dla pełnoletnich odbiorców i przedstawia ofertę handlową wyrobów alkoholowych.

9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.posmakujsycylii.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

10. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§3 Zasady korzystania ze Sklepu internetowego 

1. Korzystanie ze Sklepu internetowego możliwe jest bez konieczności rejestracji, jednakże w takim przypadku wymagane jest podanie:

a) imienia i nazwiska odbiorcy,

b) dokładnego adresu dostawy,

c) numeru telefonu kontaktowego,

d) adresu e-mail Zamawiającego. 

2. Rejestracja w Sklepie internetowym następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. MCN Project Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez  MCN Project Sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię MCN Project Sp. z o.o..

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody MCN Project Sp. z o.o..

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla MCN Project Sp. z o.o,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§4 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. Klient i MCN Project Sp. z o.o.ustalają, że miejscem zawarcia umowy sprzedaży jest Sklep pod adresem www.posmakujsycylii.pl  z siedzibą przy ul. Zwycięzców 32 lok 45, 03-938 Warszawa.

2. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie internetowym przyjmowane są  poprzez formularz dostępny na stronie www.posmakujsycylii.pl

3. Zamówienia, których sposób składania został zapisany w §4 pkt 1 można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok.

4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego:

a) należy wejść na stronę internetową www. posmakujsycylii.pl, dokonać wyboru Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

b) Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

c) Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 • przedmiotu zamówienia,
 • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 • wybranej metody płatności,
 • wybranego sposobu dostawy,
 • spodziewanego czasu dostawy.

d) W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”

e) Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z MCN Project Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

f) Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

g) Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

5. Modyfikacja zamówienia jest możliwa tylko w czasie, gdy zamówienie nie zostało wysłane do Klienta. Wprowadzenie zmian jest możliwe poprzez kontakt z obsługą sklepu na adres email: zamówienia@posmakujsycylii.pl.

6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 

7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.posmakujsycylii.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Każdorazowo Regulamin Sklepu jest załączany w formie PDF do wiadomości e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku paragonu lub faktury VAT. 

§5 Realizacja zamówień i dostawa 

1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Sklepu.

2. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji Zamówienia.

3. W przypadku gdy towar jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 30 dni, licząc od dnia jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Sklep.

4. Realizacja zamówienia następuje:

a) w przypadku zamówień płatnych przelewem – z chwilą zaksięgowania wpłaty zgodnej z wartością zamówienia na rachunku bankowym Sklepu,

b) w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – po zakończeniu procedury składania zamówienia oraz po ewentualnej dodatkowej weryfikacji poprawności danych adresowych,

c) w przypadku zamówień kartą kredytową lub poprzez płatności internetowe – w chwili autoryzacji transakcji.

5. Dostawa zamówionych Towarów następuje zwykle po 2-5 dniach roboczych.

6. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, znajdujący się na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej lub innego kraju Unii Europejskiej, przy czym dostawa pod adres znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej następuje wyłącznie po dokonani przez Klienta przedpłaty.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się na jeden z poniższych sposobów:

a) przesyłką kurierską,

b) odbiór własny.

c) odbiór ze wskazanego przez Klienta paczkomatu

3. Koszty dostawy dostępne są na stronie Sklepu internetowego. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

§6 Ceny i metody płatności 

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT , cła oraz wszelkie inne elementy.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na wskazany numer konta bankowego,

b) płatnością elektroniczną w systemie Przelewy24,

c) zapłatą kartą płatniczą Visa, MasterCard,

e) płatnością przy odbiorze przesyłki u kuriera,

f) płatnością przy odbiorzez przesyłki z paczkomatu

g) płatnością przy odbiorze osobistym w wybranym punkcie odbioru Towarów,

§7 Prawo odstąpienia od umowy 

1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Uprawnienie to nie przysługuje jednak w przypadku rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do spożycia, a także w przypadku produktów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru  lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik a wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismem wysłanym pocztą na adres MCN Project Sp. z o.o., ul. Zwycięzców 32 lok 45, 03-938 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: zamówienia@posmakujsycylii.pl).

4. Jeżeli Klient skorzysta z możliwości odstąpienia od Umowy w drodze elektronicznej poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy droga elektroniczną na adres mailowy: zamówienia@posmakujsycylii.pl, Sklep niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy pocztą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy aby Klient wysłał Sklepowi informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. 

§8 Skutki odstąpienia od umowy 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. 

2. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Klient obowiązany jest odesłać lub przekazać Sklepowi Towar na adres MCN Project Sp. z o.o., ul. Zwycięzców 32 lok 45, 03-938 Warszawa  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.

4. Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny, niż to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.  

§9 Reklamacje dotyczące Towarów 

1. MCN Project Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e-mail: zamówienia@posmakujsycylii.pl. MCN Project Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 

§10 Postanowienia końcowe 

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MCN Project Sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MCN Project Sp. z o.o.  a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę MCN Project Sp. z o.o.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.