"ZDJĘCIE W KLIMACIE SYCYLIJSKIM"_Konkurs na Facebook

03-11-2019

REGULAMIN konkursu na portalu społecznościowym Facebook (dalej „Regulamin”)

§ 1 Organizacja

 1. Organizatorem konkursu jest MCN Project Sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie (03-938), ul. Zwycięzców 32 lok 45,NIP: 9512380051 (dalej „Organizator”).
 2. Konkurs ani żaden ze składników aplikacji Konkursu nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, nr 201, poz. 1540).
 3. Konkurs będzie trwał od 3 Listopada 2019 roku do 6 grudnia 2019 roku do godziny 12.00 (dalej „Okres trwania konkursu”).
 4. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego

§ 2 Definicje

 1. Uczestnik – osoba spełniająca warunki określone w § 3 Regulaminu.
 2. Konkurs - zabawa prowadzona na Profilu Facebook Organizatora https://www.facebook.com/posmakujsycylii/
 3. Facebook- serwis społecznościowy, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami oraz korzystać z aplikacji, będący własnością Facebook, Inc. z siedzibą w Menlo Park.
 4. Użytkownik Facebook– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych w portalu społecznościowym Facebook.
 5. Profil – jedna z podstawowych funkcji serwisu Facebook, nowy rodzaj profilu użytkownika lub marki, który pozwala na dodawanie zdjęć oraz postów skierowanych do osób, które polubiły lub obserwują dany profil.
 6. Post Konkursowy – post umieszczony na Profilu Organizatora zawierający Zadanie Konkursowe.
 7. Zadanie Konkursowe – dostępne na Profilu Organizatora zadanie polegające na przedstawieniu zdjęcia w klimacie sycylijskim
 8. Zgłoszenie Konkursowe:
  1. zdjęcie pozostawione przez Uczestnika w serwisie Facebook na osi czasu Profilu Organizatora pod Zadaniem Konkursowym zawierający wykonanie Zadania Konkursowego; praca musi być w formie graficznej oraz być wyłącznego autorstwa Uczestnika;
  2. Zgłoszenie Konkursowe stanowiące wykonanie Zadania Konkursowego, co do którego udostępniający zdjęcie Uczestnik posiada pełne prawa autorskie.
 9. Jury – wskazane przez Organizatora osoby odpowiedzialne za wytypowanie spośród Uczestników zwycięzców Konkursu.

Terminy pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają znaczenie nadane im w tym Regulaminie.

§ 3 Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić poniższe warunki:
  1. posiadać miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
  2. być pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych
  3. posiadać status Użytkownika serwisu Facebook
  4. wysłać co najmniej jedno zdjęcie Konkursowe w odpowiedzi na Zadanie Konkursowe opublikowane w: Poście Konkursowym na Profilu Organizatora pod następującym adresem: https://www.facebook.com/posmakujsycylii/
 3. Każdy Uczestnik Konkursu przed przystąpieniem do niego zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na postanowienia Regulaminu, nie powinien uczestniczyć w Konkursie. Wstawienie zdjęcia pod Postem Konkursowym na Profilu Organizatora jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu.
 4. W Konkursie nie mogą wziąć udziału w celu wygrania nagrody pracownicy i współpracownicy Organizatora.
 5. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.

§ 4 Zasady przeprowadzenia Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 3 listopada 2019 roku od momentu opublikowania Postu Konkursowego na Profilu Organizatora na Facebooku i trwa do godziny 12.00, 6 grudnia 2019 roku.
 2. Konkurs polega na wykonaniu przez Uczestnika w wymienionych w ust. 1 powyżej terminach Zadania Konkursowego i dokonaniu Zgłoszenia Konkursowego.
 3. Materiały umieszczone przez Uczestnika nie mogą naruszać praw innych osób, w szczególności praw autorskich ani być nośnikiem treści pornograficznych, treści o charakterze dyskryminacji rasowej lub innych, które mogą być uznane, jako naruszające dobre obyczaje. Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu pełnia praw do Zgłoszenia Konkursowego. Zgłoszenie Konkursowe musi być zgodne z regulaminem serwisu Facebook.
 4. W przypadku, gdy Zgłoszenie Konkursowe umieszczone przez Uczestnika nie będzie spełniało wymogów określonych w ust. 3 lub gdy osoba trzecia wystąpi do Organizatora z roszczeniami dotyczącymi naruszenia jej dóbr osobistych lub praw autorskich, Organizator ma prawo zignorować Zgłoszenie Konkursowe po uprzednim powiadomieniu Uczestnika.
 5. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż jeden raz, jednakże może wygrać tylko jedną Nagrodę w Konkursie.
 6. Jury wybierze 2 zgłoszenia konkursowe z największą liczbą lajków. Na tej podstawie Jury przyzna tak wybranym Uczestnikom poszczególne nagrody, wskazane w § 5 ust. 1. Jury działa w imieniu Organizatora.
 7. Wyniki ogłoszone zostaną w 6 grudnia 2019 o godzinie 12.00 w komentarzu pod postem zawierającym Zadanie Konkursowe na Profilu Organizatora na Facebooku pod następującym adresem: https://www.facebook.com/posmakujsycylii//
 8. Uczestnikom, których Zgłoszenia Konkursowe zostały wybrane przez Jury jako zwycięskie Zgłoszenia Konkursowe (dalej „Zwycięzcy”) zostaną przyznane nagrody zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym § 5 poniżej.
 9. Zwycięzcy Konkursu nabywają prawo do nagrody, jeżeli skontaktują się z Organizatorem poprzez wiadomość prywatną na portalu Facebook w terminie do 7 dni roboczych liczonym od dnia ogłoszenia Zwycięzców przez Organizatora zgodnie z Regulaminem. W odpowiedzi na wiadomość Zwycięzca zostanie poproszony o przesłanie następujących danych: imię i nazwisko, adres dostarczenia nagrody i numer telefonu, w wiadomości prywatnej w terminie kolejnych 3 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania wiadomości na portalu Facebook. Przesłanie wyżej wymienionych danych jest konieczne do otrzymania nagrody. Nieskontaktowanie się i nieprzesłanie danych w wyżej wymienionych terminach oznacza rezygnację z nagrody i Organizator przyzna nagrodę kolejnemu Uczestnikowi wytypowanemu przez Jury.

§ 5 Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie (dalej: „Nagroda”) są:
  1. Panettone Fiaconaro w op. zaprojektowanycm przez Dolce&Gabbana, 1kg – Nagroda I stopnia
  2. Panettone Fiaconaro w op. zaprojektowanycm przez Dolce&Gabbana, 0,5kg – Nagroda II stopnia,
 1. Nagrody wysyła Organizator na adres podany przez Uczestnika Konkursu - Zwycięzcę w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania od Uczestnika Konkursu - Zwycięzcy jego danych korespondencyjnych, zgodnie z procedurą określoną w §4 ust. 9 Regulaminu Konkursu.
 2. Nagrody przyznane Uczestnikom Konkursu przez Organizatora nie podlegają wymianie na gotówkę.
 3. Jeden Uczestnik Konkursu może zostać nagrodzony tylko jeden raz w trakcie trwania całego Konkursu pomimo wielokrotnego złożenia Zgłoszenia Konkursowego.
 4. W Konkursie zostaną uwzględnione tylko zgłoszenia spełniające wymogi Regulaminu.

§ 6 Reklamacje

 1. Pytania i skargi oraz reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Konkursu należy kierować pod adres email:biuro@posmakujsycylii.pl. Przyjmowanie reklamacji następuje nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni od dnia zaistnienia stanu lub wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 2. Do złożenia reklamacji uprawniony jest jedynie Uczestnik Konkursu.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane reklamującego (tj. imię i nazwisko reklamującego oraz adres do korespondencji), a także wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem.
 4. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji reklamujący zostanie powiadomiony na adres reklamującego podany w reklamacji w terminie 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji (w przypadku przesłania zgłoszenia reklamacyjnego przez pocztę e-mail, Organizator może odpowiedzieć przez pocztę e-mail)

§ 7 Dane osobowe

 1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika Konkursu będącego osobą fizyczną zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanego dalej RODO.
 2. Uczestnik, zgłaszając swój udział w Konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże w razie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, przeprowadzenie Konkursu z udziałem Uczestnika może być niemożliwe.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestnika konkursu jest MCN Project Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-938), ul. Zwycięzców 32 lok 45, NIP: 9512380051, mail: biuro@posmakujsycylii.pl
 4. Organizator przetwarza następujące dane osobowe uczestnika: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, nr telefonu.
 5. Dane osobowe uczestnika są przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celu:
  1. przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia Zwycięzcy, na podstawie zgody Uczestnika w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  2. przekazania nagrody Uczestnikowi w przypadku wygrania konkursu, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) RODO;
  3. rozpatrzenia ewentualnych skarg lub reklamacji Uczestnika dotyczących przeprowadzonego konkursu, a także realizacji obowiązków prawnych Organizatora jako administratora danych osobowych wobec Uczestnika, określonych w RODO, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) RODO.
 6. Dane osobowe Uczestnika nie są przekazywane podmiotom trzecim, za wyjątkiem sytuacji powierzenia danych do przetwarzania podmiotowi realizującemu warunki Konkursu w imieniu Organizatora.
 7. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane i przechowywane przez czas trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu upływu terminu na zgłaszanie skarg lub reklamacji dotyczących przebiegu Konkursu, bądź w przypadku wystąpienia roszczeń na tle Konkursu, do czasu ostatecznego ich wygaśnięcia bądź rozstrzygnięcia na drodze prawnej.
 8. Uczestnik ma prawo dostępu do danych osobowych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia możliwości przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Organizatora: biuro@posmakujsycylii.pl

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na https://posmakujsycylii.pl/blog/show/category/0/url/konkurs-zdjecie-w-klimacie-sycylijskim
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie.
 3. Organizator Konkursu zastrzega prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z Regulaminem, z dobrymi obyczajami, naruszają uzasadnione interesy Organizatora lub osób publicznych, naruszają prawa autorskie osób trzecich, godzą w wizerunek Organizatora lub są sprzeczne z prawem i nie nadają się do publicznego rozpowszechniania z uwagi na to, że zawierają elementy związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, nałogami i pornografią.
 4. Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz nagrody przewidzianej Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie poza Nagrodą (w tym z tytułu przeniesienia praw autorskich do Zgłoszenia Konkursowego).